Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszonym na 20.10.2021 r. przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 257 obręb 210, ul. Potokowa.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.5.2019

 

I N F O R M A C J A

       Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 20 października 2021 r. został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 257 w obrębie 210 m. Przemyśla, położonej przy ul. Potokowej, godzina 9:30.

         Przetarg odbędzie się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.     

        Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

         Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl., http.://www.przemysl.pl.

z up. PREZYDENT MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

 

Wersja XML