Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 58/1 obręb 210, ul. Grochowska.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.1.2019                                                                          Przemyśl, dnia 1.10.2021 r.

 

Prezydent Miasta Przemyśla

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej,
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 58/1 w obrębie 210 m. Przemyśla

 

1. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty - przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

     Działka nr:                       58/1
     Powierzchnia działki:     0,2339 ha
     Obręb:                             210
     Księga Wieczysta Nr:     PR1P/00066063/9

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Grochowska.

4. Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:
        Nieruchomość niezabudowana o kształcie zbliżonym do wydłużonego trapezu. Teren działki jest pochyły w kierunku południowym. Otoczenie nieruchomości stanowią zabudowa jednorodzinna oraz tereny niezainwestowane. Ze względu na brak bezpośredniego dostępu nieruchomości do ul. Grochowskiej, ustanowiona zostanie odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu na części działki nr 58/2 w obrębie 210 objętej księgą wieczystą nr PR1P/00066063/9, na rzecz właściciela działki nr 58/1 w obrębie 210. Służebność ustanowiona zostanie pasem gruntu o powierzchni 0,0073 ha. Jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia ww. służebności wynosi 1 200,00 zł brutto (w tym 23 % podatku VAT).
         Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Decyzją Dyrektora Biura Rozwoju Miasta Przemyśla nr BRMP.IV.2.430.90.2016 z dnia 02.09.2016 r. ustalono warunki zabudowy działki nr 58 obręb 210 dla zamierzenia budowlanego p.n.: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem wbudowanym lub wolnostojącym oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów m. Przemyśla jako część działki nr 58 obr. 210 przy ul. Grochowskiej w Przemyślu”.
       Zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład ww. nieruchomości wchodzi użytek gruntowy o symbolu „RIVa” – grunty orne.

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 120 000,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia tysięcy 00/100) brutto (w tym 23% podatku VAT).

6. Obciążenie nieruchomości: w dziale III KW Nr PR1P/00066063/9 prowadzonej dla nieruchomości ujawnione są dwa wpisy dotyczące służebności przechodu i przejazdu.; Obciążenia te nie dotyczą działki będącej przedmiotem sprzedaży.

7. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony w dniu 15.09.2021 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.

8. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 10 listopada 2021 r. (środa) o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).

9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium w kwocie 12 000,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy 00/100). Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Przetarg ul. Grochowska – działka nr 58/1 obręb 210”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 2 listopada 2021 r.

10. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

11. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości gruntowej ustalonej w wyniku przetargu oraz jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy przenoszącej własność zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Geodezyjne okazanie granic nieruchomości następuje na koszt nabywcy.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

16. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

 

 

Wersja XML