Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie TSSE - dz. 2/30 obr. 213

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.27.2019                                                                          Przemyśl, dnia 7 października 2021 r.

INFORMACJA

Na dzień 29 września 2021 r. roku został ogłoszony i zorganizowany w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przy ul. Przemysłowej, na terenie Podstrefy Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, oznaczonej jako działka nr 2/30 o powierzchni 6,4813 ha, w obrębie 213 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00071599/3.

Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości została ustalona w wysokości 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) brutto, w tym 23% podatku VAT.

Z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Przemyśla przetargu ustnego nieograniczonego – w wyznaczonym terminie do dnia 21 września 2021 r. nikt nie wpłacił wadium – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Wersja XML