Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Sobieskiego - dz. 2916/4

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.49.2020                                                                 Przemyśl, dnia 11 października 2021 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Jana III Sobieskiego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
 1. Adres: 37-700 Przemyśl, rejon ul. Jana III Sobieskiego i ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego .
 2. Opis nieruchomości: Działka jest niezabudowana. Kształt działki regularny, prostokątny. Teren nieruchomości pochyły w kierunku zachodnim. Dojazd od ulicy pułkownika Kazimierza Gurbiela. Przy zachodniej granicy działki przebiega sieć energetyczna. Najbliższe otoczenie to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
 3. Przeznaczenie nieruchomości: Działka nr 2916/4 w obrębie 202 objęta jest ustaleniami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Osiedle Chrobrego I/04”, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu nr 25/06 z dnia 23 lutego 2006 r. i położona jest w obszarze oznaczonym symbolem „MN1” tj. terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nieruchomość położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej „C” układu urbanistycznego miasta Przemyśla, wpisanego do rejestru zabytków województwa podkarpackiego pod nr A‑1493. W związku z powyższym na Nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710 z późn. zm.).
 4. Zobowiązania: Prezydent Miasta Przemyśla decyzją nr 232/2016 z dnia 27.09.2016 r. udzielił pozwolenia na budowę sieci kanalizacji ogólnospławnej na terenie działki nr 2916/4
  w obrębie 202. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do udostępnienia terenu działki dla potrzeb przeprowadzenia ww. prac.
 5. Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
 6. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzone zostały przetargi ustne nieograniczone w dniach 12 maja 2021 r., 21 lipca 2021 r. oraz 22 września 2021 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.
 7. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 8. Cena wywoławcza nieruchomości: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) brutto (w tym 23 % podatku VAT).
  Ustalona w przetargu cena nieruchomości, wraz z podatkiem VAT, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 9. Kolejny przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 17 listopada 2021 r. (środa) o godzinie 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, sala nr 19.
  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).
 10. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do  kolejnego przetargu w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) brutto. Wadium może być wniesione na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11, z zaznaczeniem „Kolejny przetarg ul. Sobieskiego, działka nr 2916/4”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 9 listopada 2021 r.
 11. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu nie później, niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako Nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 13 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca.
 15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
 16. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e‑mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl , www.przemysl.pl , lub przez skrytkę ePUAP.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Zobacz działkę na geoportalu miasta Przemyśla - kliknij TUTAJ

fragment MPZP z zaznaczoną działką do sprzedaży Lokalizacja działki przeznaczonej do sprzedaży

Wersja XML