Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku kolejnego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Wyszyńskiego - dz. 2916/32

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.51.2020                                                                 Przemyśl, dnia 25.11.2021 r.

INFORMACJA

Na dzień 17 listopada 2021 r. został ogłoszony i przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oznaczonej jako działka nr 2916/32 o powierzchni 0,0655 ha, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00063463/2 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 niewydzieloną część działki nr 2916/24 o powierzchni 0,1127 ha, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00099722/7, obie w obrębie 202 m. Przemyśla.

Cena wywoławcza do ww. przetargu została ustalona w wysokości 65 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) brutto, w tym 23% podatku VAT.

Z uwagi na fakt, iż nikt nie przystąpił do ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Przemyśla kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego – w ustalonym terminie do dnia 9 listopada 2021 r. nikt nie wpłacił wadium, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

 

Wersja XML