Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w rejonie ul. Ks. Skorupki

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

MK.6840.11.1.2020                                                             Przemyśl, dnia 25.11.2021 r.

INFORMACJA

Na dzień 17 listopada 2021 r. został ogłoszony i przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 454/4 o powierzchni 0,5721 ha w obrębie 205 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00001048/5, położonej w rejonie ul. Ks. Ignacego Skorupki w Przemyślu.

Cena wywoławcza do ww. przetargu została ustalona w wysokości 830 000,00 zł (słownie: osiemset trzydzieści tysięcy złotych 00/100) brutto, w tym 23% podatku VAT.

Do udziału w przetargu dopuszczone zostały dwa podmioty, które w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu tj. do dnia 9 listopada 2021 r., wniosły wadium w kwotach po 85 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) brutto.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 838 300,00 zł (słownie: osiemset trzydzieści osiem tysięcy trzysta złotych 00/100) brutto.

Na nabywcę przedmiotowej nieruchomości ustalona została Infores Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Przemyślu.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Wersja XML