Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia...

Rzeszów, dnia 06 grudnia 2021 r.

REGIONALNY DYREKTOR

OCHRONY ŚRODOWISKA

W RZESZOWIE

Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

WOOŚ.420.14.2.2021.BL.5

 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r.,  poz. 247, ze zm.) oraz art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, ze zm.), w związku z wnioskiem Pana Wiesława Puterla WATKEM Sp. z o.o., Al. Armii Krajowej 4, 35-307 Rzeszów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinka gazociągu Dn50 KGZ Żurawica, zlokalizowanego na terenie miejscowości Przemyśl, na działce o nr ewidencyjnym 235/2, 236”.

 

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

w dniu 23 listopada 2021 r. wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji   o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinka gazociągu Dn50 KGZ Żurawica, zlokalizowanego na terenie miejscowości Przemyśl, na działce o nr ewidencyjnym 235/2, 236”.

Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami, można zapoznać się w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w godzinach pracy Urzędu, tj. w godzinach 7.30 – 15.30, po uprzednim umówieniu wizyty: telefonicznym (tel. 17 785 00 41), za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub poczty tradycyjnej.

Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia, dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie są sporządzane w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Strona może złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnienia na piśmie.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Rzeszowie

(-)

Wojciech Wdowik

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

 

              

Otrzymują:

 1. P. Wiesław Puterla WATKEM Sp. z o.o., Al. Armii Krajowej 4, 35-307 Rzeszów
 2. Strony postępowania za pośrednictwem tablicy ogłoszeń i BIP RDOŚ w Rzeszowie
 3. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Miasta w Przemyślu, zgodnie z art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Do wiadomości:

 1. WOOŚ ad acta
Wersja XML