Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr 175/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 listopada 2021 r. W sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego wyrażenia wsparcia dla żołnierzy oraz funkcjonariuszy chroniących granicy polsko-białoruskiej

Uchwała Nr 175/2021
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 25 listopada 2021 r.

W sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego wyrażenia wsparcia dla żołnierzy oraz funkcjonariuszy chroniących granicy polsko-białoruskiej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i z póź. zm.) oraz § 38 ust. 2 pkt. 2 Statutu Miasta Przemyśla, przyjętego Uchwałą nr 157/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Statutu Miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podkarp. poz. 4236 z późn. zm.), Rada Miejska w Przemyślu:

uchwala, co następuje:

§ 1

 1. W obliczu bezprecedensowego w swej skali ataku na Polskę o charakterze hybrydowym ze strony Reżimu Aleksandra Łukaszenki, Rada Miejska w Przemyślu wyraża swoją solidarność z polskimi służbami, w szczególności z funkcjonariuszami Straży Granicznej, Wojska Polskiego i Policji i innych służb mundurowych strzegących granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi, a także docenia ich ciężką pracę i pełne zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa naszej Ojczyzny i jej obywateli.
 2. Rada Miejska w Przemyślu potępia wykorzystywanie migrantów jako „żywych tarcz” w połączeniu z działaniami dezinformacyjnymi do politycznej gry, obliczonej na zdestabilizowanie sytuacji wewnątrz państw członkowskich Paktu Północnoatlantyckiego (NATO) oraz wywieranie presji nie tylko na Polskę, ale na całą Unię Europejską. Rada wskazuje na obowiązek humanitarnego traktowania wszystkich osób, które się na niej znalazły, a których położenie jest w swej istocie tragiczne.
 3. W obliczu tego wyzwania, dzisiaj fundamentalnego z punktu widzenia naszego kraju, dzielące nas różnice polityczne muszą zejść na plan dalszy, a naszym obowiązkiem jest wsparcie działań służb stojących na straży bezpieczeństwa Polski.
 4. Jednocześnie popieramy działania rządu polskiego w tym zakresie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Upoważnia się Prezydenta Miasta Przemyśla do przekazania treści niniejszej uchwały Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Obrony Narodowej.

§4

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


PDFUchwała nr 175 2021.pdf

Wersja XML