Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora - wieloosobowe stanowisko do spraw komunikacji społecznej w Biurze Prezydenta Miasta w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

Informacja o wyniku naboru

na stanowisko podinspektora - wieloosobowe stanowisko do spraw komunikacji społecznej
w Biurze Prezydenta Miasta w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

                        Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn.zm.) informuję, że nabór na w/w stanowisko wygrał Pan Kamil Krukiewicz zamieszkały w Przemyślu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

W związku z ogłoszeniem przez Prezydenta Miasta Przemyśla naboru na wolne stanowisko urzędnicze, tj. podinspektora –  wieloosobowe stanowisko do spraw komunikacji społecznej w Biurze Prezydenta Miasta w Urzędzie Miejskim  w Przemyślu wpłynęło 3 oferty.     

W wyniku dokonanej przez Komisję w dniu 19 listopada 2021 r. weryfikacji ofert pod względem formalnym -  oferty wszystkich kandydatów spełniły wymagania formalne, w związku z tym kandydaci zostali dopuszczeni do dalszego etapu naboru, tj. rozmowy kwalifikacyjnej.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję w dniu 30 listopada 2021 r. oraz dokonanej, na kartach ocen, oceny kompetencji kandydatów na wymienione na wstępie stanowisko –  Pan Kamil Krukiewicz uzyskał najwyższą liczbę punktów, tj. 107 punktów.

Maksymalny ogólny wynik oceny możliwy do uzyskania przez kandydata ubiegającego się  na stanowisko podinspektora –  wieloosobowe stanowisko do spraw komunikacji społecznej w Biurze Prezydenta Miasta w Urzędzie Miejskim  na posiedzeniu Komisji w dniu 30 listopada 2021 r. wynosił  120 punktów.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że Pan Kamil Krukiewicz wygrał nabór na stanowisko podinspektora –  wieloosobowe stanowisko do spraw komunikacji społecznej w Biurze Prezydenta Miasta w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, ponieważ spełnił wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze i uzyskał w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej liczbę punktów przewyższającą 50 procent maksymalnej liczby punktów, którą mógłby uzyskać kandydat na to stanowisko, tj. 107 ze 120 punktów, podczas gdy wymagane było 60 punktów (50 procent). Prezydent Miasta Przemyśla zaakceptował kandydaturę Pana Kamila Krukiewicza  na w/w stanowisko.

 

Przemyśl,  dnia 13 grudnia 2021 r.

Przewodniczący Komisji
Dariusz Łapa
Sekretarz Miasta

Wersja XML