Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora wieloosobowe stanowisko do spraw przesyłek przychodzących w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

Informacja o wyniku naboru

na stanowisko podinspektora wieloosobowe stanowisko do spraw przesyłek przychodzących  w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

 

 

                        Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn.zm.) informuję, że nabór na w/w stanowisko wygrała Pani Lilianna Ziomek zamieszkała w Przemyślu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

W związku z ogłoszeniem przez Prezydenta Miasta Przemyśla naboru na wolne stanowisko urzędnicze, tj. podinspektora –  wieloosobowe stanowisko do spraw przesyłek przychodzących w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim  w Przemyślu wpłynęło 13 ofert.    

W wyniku dokonanej przez Komisję w dniu 13 grudnia 2021 r. weryfikacji ofert pod względem formalnym -  oferty 12 kandydatów spełniły wymagania formalne, w związku z tym kandydaci zostali dopuszczeni do dalszego etapu naboru, tj. rozmowy kwalifikacyjnej.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję w dniu 23 grudnia 2021 r. oraz dokonanej, na kartach ocen, oceny kompetencji kandydatów na wymienione na wstępie stanowisko –  Pani Lilianna Ziomek uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 87 punktów.

Maksymalny ogólny wynik oceny możliwy do uzyskania przez kandydata ubiegającego się na stanowisko podinspektora –  wieloosobowe stanowisko do spraw przesyłek przychodzących w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim  na posiedzeniu Komisji w dniu 23 grudnia 2021 r. wynosił  90 punktów.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że Pani Lilianna Ziomek wygrała nabór na stanowisko podinspektora –  wieloosobowe stanowisko do spraw przesyłek przychodzących w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, ponieważ spełniła wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze i uzyskała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej liczbę punktów przewyższającą 50 procent maksymalnej liczby punktów, którą mógłby uzyskać kandydat na to stanowisko, tj. 87 z 90 punktów, podczas gdy wymagane było 45 punktów (50 procent). Prezydent Miasta Przemyśla zaakceptował kandydaturę Pani Lilianny Ziomek  na w/w stanowisko.

Przemyśl,  dnia 27 grudnia 2021 r.

Przewodniczący Komisji
Dariusz Łapa
Sekretarz Miasta Przemyśla

            

Wersja XML