Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

LXXX Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad

 

LXXX Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2022-01-24, godz. 09:00 w POSIEDZENIE ZDALNE - WIDEOKONFERENCJA.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów.
  PDFLVIII PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 23.03.2021 r..pdf
  PDFLVIII PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 26.03.2021 r. (kontynuacja).pdf
  PDFLIX PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 26.03.2021 r..pdf
  PDFLX PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 19.04.2021 r..pdf
  PDFLXI PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 17.05.2021 r..pdf
  PDFLXII PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 24.05.2021 r..pdf
  PDFLXIII PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 25.05.2021 r..pdf
  PDFLXIV PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 30.06.2021 r..pdf
  PDFLXV PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 17.08.2021 r..pdf
  PDFLXVI PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 06.09.2021 r..pdf
  PDFLXVI PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 29.09.2021 r. (kontynuacja).pdf
  PDFLXVII PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 26.08.2021 r..pdf
  PDFLXVIII PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 15.09.2021 r..pdf
  PDFLXVIII PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 20.09.2021 r. (kontynuacja).pdf
  PDFLXVIII PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 22.09.2021 r. (kontynuacja).pdf
  PDFLXIX PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 27.09.2021 r..pdf
  PDFLXX PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 28.09.2021 r..pdf
  PDFLXX PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 01.10.2021 r. (kontynuacja).pdf
  PDFLXXI PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 04.10.2021 r..pdf
  PDFLXXII PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 14.10.2021 r..pdf
  PDFLXXIII PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 29.10.2021 r..pdf
  PDFLXXIV PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 20.10.2021 r..pdf
 3. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - proj. nr 7/2022.
  PDF7.2022.pdf
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - proj. nr 8/2022.
  PDF8.2022.pdf
 6. Pkt. przeniesiony do pkt 18.a - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w rejonie ul. Marcina Bielskiego w Przemyślu - proj. nr 10/2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 3/2022.
  PDF3.2022.pdf
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 4/2022.
  PDF4.2022.pdf
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 5/2022.
  PDF5.2022.pdf
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 9/2022.
  PDF9.2022.pdf
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla projektowanej inwestycji związanej z budową nowego przystanku kolejowego na terenie miasta Przemyśla oraz zaakceptowania zaproponowanej nazwy przedmiotowego obiektu - proj. nr 6/2022.
  PDF6.2022.pdf
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sumy, do której Prezydent Miasta Przemyśla może samodzielnie zaciągać zobowiązania - proj. nr 2/2022.
  PDF2.2022.pdf
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok - proj. nr 11/2022.
  PDF11.2022.pdf
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - proj. nr 12/2022.
  PDF12.2022.pdf
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności - proj. nr 13/2022.
  PDF13.2022.pdf
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 155/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej - proj. nr 14/2022.
  PDF14.2022.pdf
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. "Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w przemyskim (VIII)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII "Regionalny Rynek Pracy", Działanie 7.2 "Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP" - proj. nr 15/2022.
   PDF15.2022.pdf
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Przemyśla - proj. nr 1/2022.
  PDF1.2022.pdf
 18. Wystąpienia radnych.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w rejonie ul. Marcina Bielskiego w Przemyślu - proj. nr 10/2022.
   PDFzał. 1.pdf
   PDFzał. 2.pdf
   PDFzał. 3.pdf
   PDF10.2022.pdf
 19. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML