Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o trzecim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości przy ul. Łokietka, ogłoszonym na dzień 09.03.2022 r.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

I N F O R M A C J A

           Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 09 marca 2022 r. został ogłoszony trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działki nr 588/1 i nr 588/2 oraz udziału wynoszącego 2/3 niewydzielonych części w działce nr 587 w obrębie 201 m. Przemyśla, położone przy ul. Łokietka, godzina 9:00.

            Przetarg odbędzie się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.     

          Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

            Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12,  tel. (16) 675-21-27, e-mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl., http.://www.przemysl.pl.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

 

 

Wersja XML