Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 768 obręb 208, ul. Marii Konopnickiej.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

GN.6840.2.2022                                                                            Przemyśl, dnia 20.04.2022 r.

 

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl,
położonej w Przemyślu przy ul. Marii Konopnickiej

 

1. W przetargu mogą brać udział:
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości, lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

3. Adres: 37-700 Przemyśl, ul. Marii Konopnickiej.

4. Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:
      Nieruchomość niezabudowana o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Teren działki płaski, w części stanowiący ogród kwiatowo-warzywny. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa jednorodzinna i droga publiczna. W ulicy znajdują się sieci: wodociągowa i elektroenergetyczna. Na działce znajduje się fragment budynku gospodarczego przynależnego do nieruchomości sąsiedniej, oznaczonej jako działka nr 767 w obrębie 208, stanowiącego własność osoby trzeciej.
        Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla „Konopnickiej”, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 127/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 63, poz. 1588 z dnia 6 sierpnia 2007 r.), działka nr 768 w obrębie 208 zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym symbolem „3.08.MN” – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  
        Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla, w skład przedmiotowej działki wchodzi użytek gruntowy o symbolu „B” – tereny mieszkaniowe.

5. Obciążenie nieruchomości: w dziale III księgi wieczystej Nr PR1P/00069130/1 prowadzonej dla działki nr 768 w obrębie 208 ujawniony jest wpis: „Ustanowiona za jednorazowym wynagrodzeniem nieograniczona w czasie służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 768 pasem gruntu o szerokości 2,05 m biegnącym wzdłuż granicy z działką nr 770, oznaczonym literami A-B-C-D-A na załączniku graficznym na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 767 z obrębu nr 208.”     

6. Zobowiązania: Część działki jest użytkowana na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2022 r. Nabywca nieruchomości wstępuje w miejsce wydzierżawiającego.

7. Cena wywoławcza nieruchomości: 34 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści cztery tysiące 00/100) brutto (w tym 23 % podatku VAT).

8. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 25 maja 2022 r. (środa) o godzinie 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu w kwocie 3 400,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące czterysta 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Przetarg - działka nr 768 obręb 208”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 17 maja 2022 r.

10. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

11. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

12. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do wpłaty na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 ceny nabycia nieruchomości gruntowej ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia podpisania umowy przenoszącej własność. Miejsce i termin zawarcia ww. umowy zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości  nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości gruntowej ponosi nabywca. Geodezyjne okazanie granic nieruchomości następuje na koszt nabywcy.

15. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

16. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.

z up. Prezydenta Miasta
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

 

Wersja XML