Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr 64/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok

Uchwała Nr 64/2022
Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany przychodów i wydatków

       

   przychody

   wydatki

           
       

38 838,43 zł

38 838,43 zł

Dział

Rozdział

§

     
           
   

906

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

38 838,43 zł

 
           

801

   

Oświata i wychowanie

 

38 838,43 zł

           
 

80195

 

Pozostała działalność

 

38 838,43 zł

           
   

4111

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

138,00 zł

   

4121

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

 

20,00 zł

   

4211

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1 868,43 zł

   

4241

Zakup środków dydaktycznych i książek

 

10 000,00 zł

   

4301

Zakup usług pozostałych

 

26 000,00 zł

   

4711

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

 

12,00 zł

   

4791

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

 

800,00 zł

2. Dokonuje się zwiększenia deficytu o kwotę 38 838,43 zł

3. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 38 838,43 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


PDFUchwała Nr 64_2022.pdf
 

Wersja XML