Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr 69/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok

Uchwała Nr 69/2022
Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia  27 kwietnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 48/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok

1) w § 1 ust. 1 przychody otrzymują brzmienie:

       

przychody

         
       

1 168 204,68 zł

   

§

   
         
   

905

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

103 248,10 zł

   

906

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

965 385,44 zł

   

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

99 571,14 zł

 

2) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 

3. Źródłem pokrycia deficytu będą

 
     

przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości

 

 

 

 

103 248,10 zł

     

przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości

965 385,44 zł

     

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości

99 571,14 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


PDFUchwała Nr 69_2022.pdf

Wersja XML