Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Nr 72/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Ochrony Parku Kulturowego Stare Miasto w Przemyślu"

Uchwały Nr 72/2022
Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia „Planu Ochrony Parku Kulturowego Stare Miasto w Przemyślu"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840) Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się „Plan Ochrony Parku Kulturowego Stare Miasto w Przemyślu”, sporządzony przez Prezydenta Miasta Przemyśla w uzgodnieniu z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków z siedzibą w Przemyślu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


PDFUchwała Nr 72_2022_Załącznik_00_PLAN.pdf
PDFUchwała Nr 72_2022_Załącznik_01_ZASOB.pdf
PDFUchwała Nr 72_2022_Załącznik_02_WALORYZACJA_I_WYTYCZNE.pdf
PDFUchwała Nr 72_2022_Załącznik_03_SYNTEZA.pdf

Wersja XML