Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza kolejny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Włodzimierza Bilana w Przemyślu

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

GN.6840.26.2022                                                                                                              Przemyśl, dnia 28 kwietnia 2022 r.

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych przy ul. Włodzimierza Bilana w Przemyślu

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr:

50/5

27/4

Powierzchnia działki:

0,0357 ha

0,0014 ha

Obręb nr:

214 m. Przemyśla

Księga Wieczysta Nr:

PR1P/00064557/5

PR1P/00064558/2

Użytek gruntowy:

Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy

dr – drogi

 
 1. Adres: Przemyśl, ul. Włodzimierza Bilana
 2. Opis i sposób zagospodarowania nieruchomości: Przedmiotem sprzedaży są działki tworzące niezabudowany kompleks o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta i o łącznej powierzchni 0,0371 ha. Przedmiotowy teren posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Włodzimierza Bilana. Teren nieruchomości płaski, a od strony wschodniej przebiega ogrodzenie z nieruchomością sąsiednią. Przez omawiany teren przebiegają sieci: wodociągowa i kanalizacyjne. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej i handlowo-usługowej, od północy tereny infrastruktury kolei oraz od wschodu tereny drogi krajowej nr 28.
 3. Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomości nie są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla, zatwierdzonym uchwałą nr 68/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 maja 2017 r. działki nr 27/4 i 50/5 w obrębie 214 położone są w Jednostce Przestrzennej II Śródmieście – Część południowo-wschodnia II.4, Dzielnicy II.4. – Lwowskie, terenach II.4.U zabudowy usług publicznych wszystkich kategorii oraz usług komercyjnych.
  Nieruchomości położone są w strefie ochrony konserwatorskiej „C” układu urbanistycznego miasta Przemyśla wpisanego do rejestru zabytków województwa podkarpackiego pod nr A-1493. Objęte są ochroną konserwatorską, a na Nabywcy ciążyć będą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840 z późn. zm.) w tym uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego na potencjalne prace prowadzone na nieruchomości.
 4. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: Gmina Miejska Przemyśl wydała zgodę inwestorowi PGE Dystrybucja S.A. z s. w Lublinie na wejście na teren m.in. nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 27/4 i 50/5 w obrębie 214, w celu przebudowy na kablową linii nN – linia od stacji 15/0,4 kV Przemyśl 22 przy ul. Mickiewicza, ul. Bilana, ul. Klaczki i ul. Zana.
 5. Na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości przeprowadzone zostały przetargi ustne nieograniczone w dniach: 26 maja 2021 r., 21 lipca 2021 r., 22 września 2021 r., 17 listopada 2021 r., oraz 9 lutego 2022 r.
 6. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty - przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 7. Cena wywoławcza nieruchomości: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) brutto, podatek VAT zwolniony. Ustalona w przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 8. Kolejny przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 15 czerwca 2022 r. (środa) o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, sala nr 19.
  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).
 9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do kolejnego przetargu w kwocie 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11, lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Kolejny przetarg – działki przy ul. Bilana”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 7 czerwca 2022 r.
 10. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 11. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 12. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 13. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Geodezyjne okazanie granic działek może nastąpić na koszt Nabywcy.
 14. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
 15. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl, lub przez skrytkę ePUAP.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Zobacz działki na geoportalu miasta Przemyśla - kliknij TUTAJ

Brak opisu obrazka

Wersja XML