Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Różanej 2 w Przemyślu

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

GN.6840.45.2022                                                                                                    Przemyśl, dnia 17 maja 2022 r.

 

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl
położonej przy ul. Różanej 2 w Przemyślu

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

  Działka nr:

  1353

  1355

  1356

  Obręb nr:

  207 m. Przemyśla

  Powierzchnia działki:

  0,0454 ha

  0,0140 ha

  0,0103 ha

  Księga wieczysta nr:

  PR1P/00059582/1

  PR1P/00053566/1

  PR1P/00113229/6

  Użytek gruntowy:

  B – tereny mieszkaniowe

  dr – drogi

  B – tereny mieszkaniowe

 2. Adres: Przemyśl, ul. Różana 2.
 3. Opis i sposób zagospodarowania nieruchomości: Działki tworzą kompleks o łącznej powierzchni 0,0697 ha. Działka nr 1353 w obrębie 207 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym o powierzchni użytkowej 167,74 m2, obecnie nieużytkowanym, wykonanym jako obiekt parterowy z poddaszem i z sutereną w części tylnej. Budynek wzniesiony został technologii tradycyjnej, zasadnicza część wykonana w konstrukcji drewnianej na murowanej podstawie z cegły pełnej i pustaków. Wyposażony jest w instalację elektroenergetyczną i wod.-kan. Obiekt znajduje się w stanie technicznym awaryjnym: widoczne są znaczne ubytki w pokryciu dachu i w jego konstrukcji oraz w ścianach. Działki nr 1355 i nr 1356 w obrębie 207 są niezabudowane i odbywa się przez nie dojazd do drogi publicznej – ulicy Różanej. Teren działek o dużym nachyleniu w kierunku północno-zachodnim. Na działce nr 1353 znajduje się studnia, natomiast przez działkę nr 1355 przebiegają sieci: elektroenergetyczna (napowietrzna i kablowa), wodociągowa, gazowa i telekomunikacyjna. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna oraz Wyższe Seminarium Duchowne.
  Zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2021 r., poz. 497), dla ww. budynku nie ma obowiązku sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.
 4. Przeznaczenie nieruchomości: Przedmiotowe nieruchomości nie są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie są objęte procedurą sporządzenia planu. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla (Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu nr 68/2017 z dnia 25 maja 2017 r.) przedmiotowe działki zlokalizowane są w Jednostce przestrzennej I.-Stare Miasto, w Dzielnicy Stare Miasto, w obszarze I.1.U/MW/MN stanowiącym obszar zurbanizowany staromiejski z zabudową usług publicznych, usług ogólnomiejskich wszystkich kategorii poza przemysłową (produkcyjną, magazynowo-składową), mieszkaniową, także centralny węzeł komunikacji drogowej i kolejowej.
  Działki nr 1353, nr 1355 i nr 1356 w obrębie 207 położone są w strefie „B” układu urbanistycznego miasta Przemyśla, wpisanego do rejestru zabytków pod pozycją A‑1493, ponadto na działce nr 1353 zlokalizowany jest budynek mieszkalny z początku XX wieku ujęty w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. Na Nabywcy ciążą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840 z późn. zm.), w tym uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego na planowane prace przy elementach zewnętrznych budynku.        
 5. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
 6. Cena wywoławcza nieruchomości: 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).
 7. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty - przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).
 8. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 22 czerwca 2022 r. (środa) o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1, sala nr 19. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).
 9. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu w kwocie 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) brutto. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Przetarg ul. Różana 2”. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Miejską Przemyśl do dnia 14 czerwca 2022 r.
 10. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 11. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostaną podane osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 12. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 11 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 13. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Geodezyjne okazanie granic działek może nastąpić na koszt nabywcy.
 14. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
 15. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e‑mail: nieruchomosci.gmp@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl .

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Zobacz działki na geoportalu miasta Przemyśla - kliknij TUTAJ

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML