Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr 76/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok

Uchwała Nr 76/2022
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 6 czerwca 2022 r.

 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)  Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków

   
       

dochody

wydatki

       

-553,00 zł

-553,00 zł

Dział

Rozdział

§

     
           

801

   

Oświata i wychowanie

-553,00 zł

-4 719,00 zł

           
 

80101

 

Szkoły podstawowe

12 068,00 zł

12 068,00 zł

           
   

0610

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów
i ich duplikatów

78,00 zł

 
   

0690

Wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych)

36,00 zł

 
   

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

11 472,00 zł

 
   

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

482,00 zł

 
   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

11 268,00 zł

   

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

800,00 zł

           
 

80107

 

Świetlice szkolne

 

-1 374,00 zł

           
   

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

-1 374,00 zł

           
 

80148

 

Stołówki szkolne i przedszkolne

-12 647,00 zł

-12 647,00 zł

           
   

0830

Wpływy z usług

-12 647,00 zł

 
   

4220

Zakup środków żywności

 

-12 647,00 zł

           
 

80150

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w szkołach podstawowych

 

-2 792,00 zł

           
   

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

-2 792,00 zł

           
 

80153

 

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

26,00 zł

26,00 zł

           
   

0940

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

26,00 zł

 
   

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

 

26,00 zł

           

926

   

Kultura fizyczna

 

4 166,00 zł

           
 

92601

 

Obiekty sportowe

 

4 166,00 zł

           
   

4300

Zakup usług pozostałych

 

4 166,00 zł

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Janusz Zapotocki


PDFUchwała Nr 76 2022.pdf

Wersja XML