Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr 78/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 6 czerwca 2022 r. uchylająca uchwałę Nr 104/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu „Przemyska Karta Seniora”.

UCHWAŁA NR 78/2022
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU
z dnia 6 czerwca 2022 r.

uchylająca uchwałę Nr 104/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu „Przemyska Karta Seniora”.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) - Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr 104/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu „Przemyska Karta Seniora” (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2019 r. poz. 3566).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Janusz Zapotocki 


DZ. URZ. WOJ. 2022.2361
Ogłoszony: 14.06.2022

 

 

 


PDFUchwała Nr 78_2022_uchylenie_Uchwały_Nr104_2019.pdf

Wersja XML