Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

LXXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad

 Rada Miejska w Przemyślu - transmisje z sesji Rady


LXXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2022-06-28, godz. 15:30 w dużej Sali Narad, pok. nr 18, I piętro Urzędu Miejskiego w Przemyślu (STACJONARNIE).

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli oraz Przemyskiej Rady Seniorów.
 3. Wystąpienia radnych.
  1. Przyjęcie protokołów.
   PDFLXXV PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 05.11.2021 r..pdf
   PDFLXXV PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 29.11.2021 r. (kontynuacja).pdf
   PDFLXXVI PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 25.11.2021 r..pdf
   PDFLXXVII PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 20.12.2021 r..pdf
   PDFLXXVIII PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 06.12.2021 r..pdf
   PDFLXXIX PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 22.12.2021 r..pdf
   PDFLXXX PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 24.01.2022 r..pdf
   PDFLXXXI PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 11.03.2022 r..pdf
   PDFLXXXII PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 25.03.2022 r..pdf
   PDFLXXXII PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 30.03.2022 r. (kontunuacja).pdf
   PDFLXXXIII PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 08.04.2022 r..pdf
   PDFLXXXIV PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 27.04.2022 r..pdf
   PDFLXXXVI PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 06.06.2022 r..pdf
   PDFLXXXVII PROTOKÓŁ - z sesji z dnia 14.06.2022 r..pdf
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Św. Jana Nepomucena 3 na Plac Błogosławionego Księdza Augusta Czartoryskiego w Przemyślu - proj. nr 82/2022 wraz z autopoprawką.
  PDF82.2022.pdf
  PDFOpinia Prezydenta + Zarządu Osiedla.pdf
  PDFautopoprawka do proj. nr 82.2022.pdf
  1. Omówienie aktualnej sytuacji, dotyczącej inwestycji SIM.
 5. Przyjęcie stanowiska w sprawie wsparcia klubów sportowych, które powinny otrzymać w 2021 roku środki finansowe z tytułu opłaty targowej - proj. nr 93/2022.
  PDF93.2022.pdf
 6. Podjęcie uchwały w sprawie odłożenia procedowania uchwały pod nazwą "Park Kulturowy Starego Miasta w Przemyślu" złożonej przez Prezydenta Miasta Przemyśla - proj. nr 91/2022.
  PDF91.2022.pdf
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl na rok szkolny 2022/2023 - proj. nr 89/2022.
  PDF89.2022.pdf
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r. - proj. nr 92/2022.
  PDF92.2022.pdf
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok - proj. nr 96/2022.
   PDFproj.nr 96.2022.pdf
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok - proj. nr 97/2022.
   PDFproj.nr 97.2022.pdf
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok - proj. nr 103/2022.
   PDFproj.nr 103.2022.pdf
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok - proj. nr 104/2022.
   PDFproj.nr 104.2022.pdf
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok - proj. nr 106/2022.
   PDF106.2022.pdf
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok - proj. nr 107/2022.
   PDF107.2022.pdf
  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla - proj. nr 108/2022.
   PDF108.2022.pdf
  8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2022 r. - proj. nr 109/2022.
   PDF109.2022.pdf
  9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl - proj. nr 95/2022.
   PDF95.2022.pdf
  10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - proj. nr 101/2022.
   PDFproj.nr 101.2022.pdf
  11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 65/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla - proj. nr 105/2022 wraz z autopoprawką.
   PDF105.2022.pdf
   PDFautopoprawka do proj. nr 105.2022.pdf
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do Zarządu Osiedla na terenie miasta Przemyśla - proj. nr 94/2022 wraz z autopoprawką.
  PDFproj.nr 94.2022.pdf
  PDFproj.nr 94.2022 - Autopoprawka.pdf
 10. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021.
  DOCXPismo_przewodnie_-_Sprawozdanie_za_2021.docx
  PDFSprawozdanie-Program_wspolpracy_2021.pdf
  1. Sprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r.
   PDFSprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r..pdf
  2. Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemyślu za I - IV kwartał 2021 roku oraz za I kwartał 2022 roku.
   PDFKR - sprawozdanie - I kwartał 2021 r..pdf
   PDFKR - sprawozdanie - II kwartał 2021 r..pdf
   PDFKR - sprawozdanie - III kwartał 2021 r..pdf
   PDFKR - sprawozdanie - IV kwartał 2021 r..pdf
   PDFKR - sprawozdanie - I kwartał 2022 r..pdf
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemyślu na 2022 rok - proj. nr 102/2022.
   PDF102.2022.pdf
 11. Raport o stanie Gminy.
  PDFRaport o stanie gminy za 2021 - pismo przewodnie.pdf
  PDFRaport o stanie gminy za 2021.pdf
  1. przedstawienie raportu o stanie Gminy,
  2. debata nad raportem o stanie Gminy,
  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Przemyśla wotum zaufania - proj. nr 99/2022.
   PDF99.2022.pdf
 12. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok:
  PDFInformację o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.pdf
  PDFZarządzenie Nr 173.2022 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Przemyśla za 2021 rok.pdf
  PDFPismo przewodnie - mienie 2021.pdf
  PDFInformacja_o_stanie_mienia_GMP_za_2021.pdf
  PDFSprawozdanie finansowe sporz. na dn. 31.12.2021 r..pdf
  1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok,
  2. przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,
   PDFOpnia KR w spr. wykonania budżetu wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Prezydentowi.pdf
   PDFOpinia RIO z dn. 22.06.2022 - Uchwała Nr 11_40_2022.pdf
  3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
   PDFOpinia RIO z dnia 8.06.2022.pdf
  4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok - proj. nr 100/2022.
   PDF100.2022.pdf
  5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Przemyśla absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok - proj. nr 98/2022.
   PDF98.2022.pdf
   PDFOpinia RIO z dn. 22.06.2022 - Uchwała Nr 11_40_2022.pdf
 13. Zakończenie obrad.
Wersja XML