Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie wojewody podkarpackiego w sprawie wydania decyzji na wniosek PKP Intercity

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm. ) oraz art. 51 ust. 1 pkt 3, art. 53 w związku z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503),

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek złożony przez PKP Intercity S.A., ul. Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Bartłomieja Bednarczyka,  została wydana przez Wojewodę Podkarpackiego w dniu 24 czerwca 2022 r. decyzja Nr 2/15/22, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.:

           „Budowa budynków i obiektów budowlanych zaplecza technicznego obsługi pojazdów szynowych, budowa budynku nastawni, budowa torów i rozjazdów oraz telekomunikacyjnych obiektów budowlanych wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną na bocznicy kolejowej Przemyśl Bakończyce w ramach zadania Przebudowa bocznicy kolejowej PKP Intercity S.A. Przemyśl Bakończyce” na działkach o nr ewid. 65/13, 65/26, 65/29, 65/30, 65/35, 65/37, 65/38, 65/40, 65/41, 65/42, 65/43, 65/44, 65/45, 65/46, 65/47, 65/48, 65/49, 65/50, 65/51, 65/52, 65/54, 660/4, 660/5, 660/6, 660/7, 660/8, 660/9, 660/10, 660/11, 660/12, 1053/3, 1055, 1060, 1064/3, 1064/4, 1074/1, 1074/2, 1074/3, 1074/4, 1074/8, 1074/10, obręb 0214 miasto Przemyśl, województwo podkarpackie.

 

W związku z powyższym, w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 w pok. 353 Wydziału Infrastruktury, w terminie 14 dni od daty zakończenia okresu wywieszenia niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z treścią ww. decyzji (po uprzednim kontakcie telefonicznym 17 867 13 53) i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.

 

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

( - )

Marta Jakowska

Zastępca Dyrektora

Wydziału Infrastruktury

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

PDFObwieszczenie wojewody podkarpackiego w sprawie wydania decyzji na wniosek PKP Intercity.pdf

Wersja XML