Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt Nr 79/2009 uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Przemyśla za 2008 rok

PROJEKT
Nr 79/2009

Uchwała Nr …../2009
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 23 kwietnia 2009 r.


w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Przemyśla za 2008 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyśluuchwala, co następuje:


§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Prezydenta Miasta Przemyśla z wykonania budżetu miasta Przemyśla za 2008 rok udziela absolutorium Prezydentowi Miasta Przemyśla.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOTProjekt Nr 79/2009

Wersja XML