Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 na sukcesywną dostawę opału – węgiel kamienny kostka do kotłowni placówki całodobowej w Przemyślu ul. Basztowa 34

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 37-700 Przemyśl ul.Kopernika 14, województwo podkarpackie, tel.016 678 3120/faks Adres strony internetowej zamawiającego: e-mail I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostka samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa opału – węgla kamiennego kostka do kotłowni Specjalny OśrodekSzkolno-Wychowawczy Nr 1 w Przemyślu placówka całodobowa-internat ul. Basztowa 34 Przemyśl w 2010r.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa opału węgla kamiennego kostka do kotłowni placówki całodobowej-internatu w Przemyślu ul.Basztowa 34.,
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-510.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: I. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj: a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych wykonania zamówienia, tzn. wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przynajmniej 1 dostawy opału odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 80.000,00 zł brutto (węgiel kamienny lub koks) - Uwaga! Jedna dostawa oznacza dostawę zrealizowaną na podstawie jednej umowy; c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; II. Spełniają wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. a) Złożą ofertę i wycenią przedmiotowe zamówienie, c) Zaakceptują istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik Nr 5 do SIWZ, d) Zaakceptują termin wykonania zamówienia, e) Zaakceptują termin związania ofertą, choć Wykonawca może go nam przedłużyć f) Wskażą części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom. 2. Ocena spełniania w/w warunków i wymogów będzie dokonywana w oparciu o oświadczenia Wykonawcy i dokumenty wymienione w punkcie IX.12 SIWZ. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Formularz oferty Wykonawcy. 2.Formularz cenowy Wykonawcy. 3.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 6.Wykaz wykonanych w okresie trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - zgodnie z warunkiem określonym w rozdziale V SIWZ. 7.Dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w wykazie dostaw, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, zostały wykonane należycie.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.soswprzem.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Przemyślu ul. Kopernika 14 budynek Szkolno-Adm.Sportowa 13 IIp pok.5A.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17 11.2009r. godzina 10:00, miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr1 ul.Kopernika 14 37-700 Przemyśl, Kierownik gosp. Pok. 5A
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert

Wersja XML