Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozwój systemu komunikacji publicznej w Przemyślu - zakup 12 szt. autobusów

03/02/2010    S23    Wspólnoty Europejskie – Zamówienia na dostawy – Wstępna procedura informacyjna

PL-Przemyśl: Autobusy transportu publicznego

2010/S 23-032607

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Gmina Miejska - Prezydent Miasta Przemyśla, Rynek 1, Do wiadomości Jerzy Buczkowski lub Marta Szarzyńska, 37-700 Przemyśl, POLSKA/POLAND. Tel.  +48 166752038. E-mail . Faks  +48 166752038.

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.przemysl.pl.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:

Organ władzy regionalnej lub lokalnej.
Inne: Transport.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II.B: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (DOSTAWY LUB USŁUGI)

II.1) NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ INSTYTUCJĘ ZAMAWIAJĄCĄ:

Rozwój systemu komunikacji publicznej w Przemyślu - zakup 12 szt. autobusów.

II.2) RODZAJ ZAMÓWIENIA ORAZ MIEJSCE REALIZACJI DOSTAWY LUB ŚWIADCZENIA USŁUG:

Dostawy.

II.3) KRÓTKI OPIS RODZAJU ORAZ ILOŚCI LUB WARTOŚCI DOSTAW LUB USŁUG:


Rozwój systemu komunikacji publicznej w Przemyślu zakup 12 szt. autobusów. Szacunkowy koszt bez VAT: 5 834 200,00 PLN.
Podział na części: nie.

II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

34121100.

II.5) PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

II.6) ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA):

II.7) INFORMACJE DODATKOWE:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Główne warunki finansowania i płatności i/ lub odesłanie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1) Zamówienie zastrzeżone:

Nie.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU I/LUB PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:

Tak.
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 2 Infrastruktura techniczna, działanie 2.1. Infrastruktura komunikacyjna Schemat D Transport publiczny.

VI.2) INFORMACJE DODATKOWE:

VI.3) INFORMACJE NA TEMAT OGÓLNYCH RAM PRAWNYCH:

VI.4) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

29.1.2010.

 

Wersja XML