Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr 84/2005 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla.

Uchwała Nr 84/2005

Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 12 maja 2005r.

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie   gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r.Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,  z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla” jako dokument podstawowy dla opracowywania wszelkich projektów rewitalizacyjnych dla poszczególnych obszarów Miasta Przemyśla, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Stanisław Radyk

 

DOTUchwała Nr 84/2005

PDFLokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla - LPRMP

PDFLPRMP - Zał. Nr 1 (mapa)

PDFLPRMP - Zał. Nr 2 (mapa)

PDFLPRMP - Zał. Nr 3 (mapa)

PDFLPRMP - Zał. Nr 4 (mapa)

PDFLPRMP - Zał. Nr 5 (mapa)

Wersja XML