Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wstępne ogłoszenie informacyjne - Kredyt długoterminowy w wys. 64 679 000,00 PLN.

26/02/2011    S40    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi -

Wstępne ogłoszenie informacyjne - Wstępne ogłoszenie informacyjne - okresowe ogłoszenie informacyjne 


PL-Przemyśl: Usługi udzielania kredytu
2011/S 40-065540
WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE
Usługi
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Gmina Miejska - Prezydent Miasta Przemyśla
Rynek 1
Kontaktowy: Wieloosobowe Stanowisko ds. Zamówień Publicznych
Do wiadomości: Jerzy Buczkowski, Marta Szarzyńska
37-700 Przemyśl
POLSKA
Tel. +48 166752038
E-mail: przetarg@um.przemysl.pl
Faks +48 166752038
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.przemysl.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Sprawy gospodarcze i finansowe
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie
SEKCJA II.B: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (DOSTAWY LUB USŁUGI)
II.1)NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ INSTYTUCJĘ ZAMAWIAJĄCĄ
Kredyt długoterminowy w wys. 64 679 000,00 PLN.
II.2)RODZAJ ZAMÓWIENIA ORAZ MIEJSCE REALIZACJI DOSTAWY LUB ŚWIADCZENIA USŁUG
Kategoria usług: nr 6
Przemyśl.
II.3)KRÓTKI OPIS RODZAJU ORAZ ILOŚCI LUB WARTOŚCI DOSTAW LUB USŁUG

Przedmiotem zamówienia jest kredyt długoterminowy w wys. 64 679 000,00 PLN na pokrycie deficytu i spłatę planowanych rozchodów na 2011 r.szacunkowy koszt bez VAT 16 264 700,00 PLN
Podział na części Nie
II.4)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
66113000
II.5)PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
II.6)ZAMÓWIENIE JEST OBJĘTE POROZUMIENIEM W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH (GPA)
II.7)INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)Główne warunki finansowania i płatności i/ lub odesłanie do odpowiednich przepisów je regulujących
III.2)WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1)Zamówienie zastrzeżone
Nie
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU I/LUB PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Nie
VI.2)INFORMACJE DODATKOWE
VI.3)INFORMACJE NA TEMAT OGÓLNYCH RAM PRAWNYCH
VI.4)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
24.2.2011

Wersja XML