Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje o CEIDG

Od 1 stycznia 2012 roku wszyscy przedsiębiorcy (osoby fizyczne), którzy byli wpisani do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Przemyśla znajdują się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

Prezydent Miasta Przemyśla od 1 stycznia 2012 r. nie jest już organem ewidencyjnym.
   
Obowiązującym wnioskiem na wszystkie procedury ewidencyjne (wpis, zmiana we wpisie, zawieszenie, wznowienie oraz wykreślenie) jest wniosek CEIDG-1 – można go pobrać na stronie internetowej: www.firma.gov.pl

Rejestracja działalności gospodarczej osób fizycznych, którzy chcą rozpocząć działalność dokonuje się poprzez następujące procedury:

Osoba fizyczna może podjąć działalność gospodarczą po dokonaniu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej  (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra Rozwoju Pracy i Technologii.

Zgłoszenia dokonuje się na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wniosek CEIDG-1 służy jednocześnie do zgłaszania zmian we wpisie do CEIDG, informacji o  zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

 Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:

 Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.        

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:

W przypadku Urzędu Miasta Przemyśl wniosek składa się w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych – 37-700 Przemyśl, ul. Ratuszowa 1, II piętro, pokój nr 42.

Więcej informacji na stronie CEIDG: www.firma.gov.pl

DODATKOWE INFORMACJE

 1. Przedsiębiorca po złożeniu wniosku o wpis do CEIDG otrzymuje dokument potwierdzający złożenie wniosku w gminie.
 2. Przedsiębiorca nie otrzymuje zaświadczenia z gminy, gdyż zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, zaświadczenie o wpisie do CEIDG ma formę dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej CEIDG.
 3. Nadanie numeru REGON dla przedsiębiorcy dokonuje się automatycznie przez Urząd Statystyczny. Numer ten pojawia się na wpisie widocznym na stronie CEIDG. Jeśli przedsiębiorca chce posiadać dokument w wersji papierowej o nadaniu numeru REGON, powinien zgłosić się do Urzędu Statystycznego.
 4. Dane przedsiębiorcy zawarte we wniosku o wpis są weryfikowane przez CEIDG, a informacja o niezgodności danych jest wysyłana do przedsiębiorcy drogą elektroniczną - dlatego ważne jest wskazanie we wniosku adresu poczty elektronicznej.
 5. Pojawienie się wpisu na stronie internetowej CEIDG jest równoznaczne z formalnym zakończeniem procesu rejestracji działalności gospodarczej.
 6. W ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności należy zgłosić się do oddziału ZUS lub KRUS, celem zgłoszenia do ubezpieczeń.
 7. Gdy przedsiębiorca staje się płatnikiem podatku VAT to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w Urzędzie Skarbowym właściwym w sprawach VAT składamy druk zgłoszeniowy VAT-R . Urząd potwierdza zgłoszenie, wydając w tej sprawie decyzję administracyjną (VAT-5).


Od 1 stycznia 2015 r. rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna. Obowiązek uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego został zniesiony. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie potwierdzenia rejestracji i w takim przypadku jest zobowiązany wnieść opłatę skarbową w wysokości 170 zł.

Wersja XML