Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 1A/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu

Zarządzenie Nr 1A/2012
Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 2 stycznia 2012 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu


Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 1 uchwały Nr 307/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 grudnia 2011r. Uchwała budżetowa na 2012 rok Prezydent Miasta Przemyśla

zarządza, co następuje:

§ 1.

Postanawia się zaciągnąć kredyt krótkoterminowy w wysokości 25.000.000 zł w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu 2012 roku przejściowego deficytu.

§ 2.

Kredyt zostanie zaciągnięty w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Przemyślu prowadzącym bankową obsługę budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl.

§ 3.

Zobowiązanie o którym mowa w § 2 zostanie spłacone z dochodów własnych do dnia 31 grudnia 2012r.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. Prezydenta Miasta
dr Grzegorz Hayder
Zastępca Prezydenta 

DOTZarządzenie Nr 1A/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu

Wersja XML