Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

 • ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne na obszarze miasta i prognozowanie tych zagrożeń,
 • przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie dla Przewodniczącego Zespołu - Prezydenta Miasta Przemyśla wniosków dotyczących wykonania zmiany lub zaniechania działań ujętych w planie zarządzania kryzysowego dla miasta Przemyśla,
 • przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami,
 • opiniowanie planu zarządzania kryzysowego.

Uruchomienie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zespól jest rozwijany w sytuacji, gdy następuje eskalacja zagrożenia powodująca sytuację kryzysową, a profesjonalne siły prowadzące działania, nie są w stanie jej opanować. Niezbędna staje wówczas potrzeba koordynowania całokształtem działań, ochronnych, porządkowych i ratowniczych, gdzie udział w akcji bierze wiele innych podmiotów realizujących działania wspomagające zakresie pomocy medycznej, psychologicznej, humanitarnej, itp. Taka koordynacja wymaga przedsięwzięć wspomagających jednego koordynator w postaci zespołu.

Natomiast w przypadku zdarzeń, działania standardowe lub akcje ratownicze prowadzone są sprawnie przez profesjonalne służby komunalne, służby straży pożarnej, straży miejskiej, policji i ratownictwa medycznego, które ze skalą takich zdarzeń na ogół sobie radzą, nie zachodzi konieczność tworzenia całej sieci koordynacji.

Zespół działa w oparciu o procedury zawarte w Planie Zarządzania Kryzysowego uwzględniające poszczególne rodzaje zagrożenia.

Definicja sytuacji kryzysowej w ustawie o zarządzaniu kryzysowym określa: (art. 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym)

„sytuacja kryzysowa” należy przez to rozumieć sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków.

Opracowano w  Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.
 

PDFSkład osobowy Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.pdf

Wersja XML