Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o podatkach i opłatach obowiązujących w 2013 roku

UWAGA!
Na
2013r. uległy zmianie stawki podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportu. Nadal jest aktualne konto bankowe dla wpłat podatku - Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Przemyślu 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001.

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, iż podjęta została uchwała Nr 238/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Przemyśla mająca zastosowanie od roku podatkowego 2013.
W 2013r. na terenie Miasta Przemyśla stawka:
a) podatku rolnego wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – 189,65 zł,

- od 1 ha gruntów pozostałych – 379,30 zł,

b) podatku leśnego wynosi:

- od 1 ha lasu  – 41,0124 zł,

- od 1 ha lasów ochronnych, lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych – 20,5062 zł.

Nadal są aktualne wzory deklaracji podatkowych określone uchwałą nr 311/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, danych o gruntach rolnych, o lasach, o nieruchomościach i obiektach budowlanych, danych o współwłaścicielach zmienioną uchwałą Nr 38/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 stycznia 2012r.

 

Przypominam, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (jedn. tekst: Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.):

1. osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:

• składać organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania w terminie:

- do dnia 31 stycznia deklaracje na podatek od nieruchomości,

-  do dnia 15 stycznia deklaracje na podatek rolny,

-  do dnia 15 stycznia deklaracje na podatek leśny,
na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu   

- w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,


• odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia oraz składać pisemne wyjaśnienia okoliczności uzasadniających wprowadzenie tych korekt,

• wpłacić obliczony w deklaracji podatek - bez wezwania - na rachunek budżetu gminy, tutaj Urzędu Miejskiego w Przemyślu, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do dnia 15 każdego miesiąca z tym, że w podatku od nieruchomości za miesiąc styczeń do dnia 31 stycznia.

2. osoby fizyczne, są obowiązane złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśniecie obowiązku podatkowego w zakresie odpowiednio: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części.
Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.

 

  Podjęta została uchwała Nr 250/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Przemyśla mająca zastosowanie od roku podatkowego 2013.
W 2013r. nadal są aktualne wzory deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1, wraz z załącznikiem DT-1/A - o posiadanych środkach transportowych obowiązujące na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 293, poz. 1731),

Podmioty, na których ciąży obowiązek podatkowy w podatku od środków transportu winne złożyć organowi podatkowemu deklaracje w terminie do dnia 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku oraz odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności. Podatek od środków transportowych płatny jest - bez wezwania - w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

 

Formularze deklaracji wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej http://www.przemysl.pl/ zakładka Urząd Miejski - Przewodnik po Urzędzie - Wydział Podatków i Opłat lub bezpośrednio w Wydziale Podatków i Opłat przy ul. Wodna 11 w Przemyślu (parter p. 106 – stanowisko obsługi stron).
Złożenie deklaracji na innym wzorze traktuje się, jako nie złożenie deklaracji i podlega karze karno-skarbowej.

W 2013r. nadal jest aktualna:

- uchwała Nr 273/07 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości oraz terminów płatności i sposobu jej poboru (publikacja: Dz. Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 110, poz. 2859 z późn. zm.) . Opłata ta wynosi 50,00 zł od jednego psa i płatna jest - bez wezwania - do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
- uchwała Nr 193/2005 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 września 2005r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (publikacja: Dz. Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 132, poz. 2047 z późn. zm.).
- uchwała Nr 13/2002 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 3 grudnia 2002r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Przemyśla opłaty prolongacyjnej (publikacja: Dz. Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 88, poz. 1773).