Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Głównego Księgowego Przedszkola Miejskiego Nr 16 i Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Przemyślu

Nazwa Ogłoszenie Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 16 i Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 12 o naborze kandydatów na stanowisko Ogłaszający Marta Szczawińska, Barbara Majgier Data ogłoszenia 2006-07-03 Treść ogłoszenia 1. Ogłoszenie o naborze Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 16 i Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Przemyślu kandydatów na stanowisko: Główny Księgowy Przedszkola Miejskiego Nr 16 i Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Przemyślu Wymiar czasu pracy: 1 etat 1. Do konkursu może przystąpić osoba , która spełnia następujące wymagania: Wymagania niezbędne : • Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych . • Nie była prawomocnie skazana za przestępstwa : przeciwko mieniu , przeciwko obrotowi gospodarczemu , przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego , przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe. • Ukończyła jednolite studia magisterskie , ekonomiczne, wyższe studia zawodowe , uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości, lub • Średnią , policealną lub pomaturalną szkołę zawodową o kierunku rachunkowość i posiada co najmniej 6 letnia praktykę w księgowości. Wymagania dodatkowe : •Obsługa komputera , znajomość obsługi programów komputerowych /Word,Exel / Ponadto kandydata powinna cechować : • kreatywność i umiejętności organizacyjne, • wiedza w zakresie funkcjonowania administracji publicznej, • znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych, 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku objętym konkursem: 1/ prowadzenie rachunkowości przedszkola, 2/ wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, 3/ dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym 4/ dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. 5/ podstawowe zadania i obowiązki wynikające z zakresu obowiązków na stanowisku Głównego Księgowego Przedszkola Miejskiego Nr 16 i Nr 12 w Przemyślu. 2. Wymagane dokumenty dla stanowiska objętego konkursem, które powinna zawierać oferta: • List motywacyjny. • Życiorys / CV / uwzględniający zwłaszcza szczegółowy przebieg pracy zawodowej . • Kwestionariusz osobowy uwzględniający m.in. dane osobowe , miejsce zamieszkania i posiadane obywatelstwo . • Uzasadnienie ubiegania się o stanowisko. • Odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje oraz dokumentów potwierdzających staż pracy. • Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych . • Poświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne. • Oświadczenie o nie karaniu karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o której mowa w art. 31 ust 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny budżetowej / Dz.U. z 2005 nr 14 poz. 1145 /. 3. Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Oferta na stanowisko Głównego Księgowego Przedszkola Miejskiego Nr 16 i Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Przemyślu ” w terminie od dnia 05.07.2006 do dnia 18.07.2006 na adres Przedszkole Miejskie Nr 16 w Przemyślu ul. Prądzyńskiego 47 . Oferty przyjmowane będą w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. 4. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz informacja o wyniku naboru po jego zakończeniu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /przemyśl.bip-gov.pl/ . Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Głównego Księgowego Przedszkola Nr 12 i Nr 16 w Przemyślu 1. Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej zadań objętych gospodarką budżetową i pozabudżetową, a w szczególności: • przyjmowanie , sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów księgowych, • dekretacja i segregacja dokumentów księgowych, • zatwierdzanie faktur, rachunków, list płacy, do zapłaty • przelewanie na bieżąco płatności przedszkola, • prowadzenie syntetyki /dziennik główny / dla poszczególnych działalności, • prowadzenie ewidencji kont analitycznych podstawowego budżetu przedszkola i funduszu socjalnego, • comiesięczne uzgadnianie kosztów, • rozliczanie funduszu płac/ PK/. • rozliczanie zaliczek, • rozliczanie magazynów artykułów spożywczych, • sporządzanie sprawozdań miesięcznych, półrocznych i rocznych dotyczących wydatków budżetowych, • sporządzanie sprawozdań GUS dotyczących spraw księgowych, • prowadzenie pozaksięgowej ewidencji niektórych zakupów, 2. Sprawowanie nadzoru nad zabezpieczeniem mienia, racjonalnym i celowym wykorzystaniem środków finansowych i składników majątkowych. 3. Czuwanie nad przestrzeganiem zasad dyscypliny budżetowej i sprawowanie nadzoru w tym zakresie. 4. Podpisywanie wszelkich zleceń i dyspozycji w sprawach finansowych czy wywołujących skutki finansowe. 5. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Przedszkola dot. prowadzenia rachunkowości. 6. Przeprowadzenie kontroli stanowisk pracy w dziale objętym nadzorem.
Autor: Marta Szczawińska