Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej UM w Przemyślu

Ogłoszenie o naborze PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Zastępcy Naczelnika w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Przemyślu. 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższe w zakresie architektury, urbanistyki lub budownictwa, 2) co najmniej 4 – letni ogólny staż pracy, w tym co najmniej 2 – letni staż pracy na stanowiskach, o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), 3) posiadanie obywatelstwa polskiego, 4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 5) legitymowanie się niekaralnością. Wymagania dodatkowe: 1) doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac architektoniczno – budowlanych oraz planowania przestrzennego lub kierowania zespołem realizującym prace projektowe, wykonawcze, 2) dorobek zawodowy (tj. wykonane projekty, wykonane realizacje), 3) przynależność do izby zawodowej. Ponadto kandydata powinna cechować: - zdolność rozwiązywania problemów - odpowiedzialność, systematyczność, dokładność. - aktywność społeczna (tj. działalność w stowarzyszeniach, izbach zawodowych, związkach). 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku objętym konkursem: Koordynacja zadań w zakresie zagospodarowania terenu i architektoniczno - budowlanym, a w szczególności: - nadzór nad pracą wewnętrznych komórek organizacyjnych Wydziału Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, tj. Referatu Zagospodarowania Terenu i Referatu Administracji Architektoniczno – Budowlanej, w tym monitoring terminowości załatwiana spraw oraz ich poprawności merytorycznej, - wydawanie decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla w sprawach należących do zakresu działania Wydziału Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej zgodnie z udzielonym przez Prezydenta upoważnieniem, - koordynacja zagospodarowania terenów miejskich poprzez: - opracowywanie koncepcji zagospodarowania terenu i warunków do konkursów projektowych, - podpisywanie analiz do warunków zabudowy i projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, - przygotowywanie materiałów do dokumentacji związanej ze składaniem wniosków o dofinansowanie zadań Gminy. 3. Wymagane dokumenty dla stanowiska objętego konkursem, które powinna zawierać oferta: - list motywacyjny, - życiorys (CV) uwzględniający zwłaszcza szczegółowy opis posiadanych umiejętności i cech, w tym opis dorobku zawodowego oraz aktywności społecznej, - kwestionariusz osobowy uwzględniający m.in. dane osobowe, miejsce zamieszkania i posiadane obywatelstwo, - odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i przynależność do izby zawodowej oraz dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe, - oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, - oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie. W CV należy zawrzeć klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”. Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Oferta na stanowisko Zastępcy Naczelnika w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej” w terminie do dnia 31 maja 2006 r. na adres: Urząd Miejski w Przemyślu – Wydział Organizacyjno – Administracyjny, Rynek 1, I piętro, pokój nr 11. Oferty przyjmowane będą w dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego, tj. we wtorki od godz. 800 do godz. 1600 , a w pozostałe dni pracy od godz. 730 do godz. 1530. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną za pośrednictwem urzędu pocztowego po upływie terminu wyznaczonego do ich złożenia nie będą rozpatrywane. 4. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz informacja o wyniku naboru po jego zakończeniu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (przemysl.bip-gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (I piętro). Przemyśl, dnia 28 kwietnia 2006 r.
Autor: Robert Choma

DOTOgłoszenie o naborze na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej UM w Przemyślu (33,00KB)