Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze na kandydata na stanowisko d/s sprzedaży nieruchomości w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

ogłasza nabór

na kandydata na stanowisko d/s sprzedaży nieruchomości
w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe magisterskie,
- legitymowanie się niekaralnością.

Wymagania dodatkowe:

- preferowane kierunki wykształcenia: geodezja i kartografia, administracja lub prawo,
- znajomość przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.),
- umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows.

Ponadto kandydata powinna cechować:
- operatywność, komunikatywność, kreatywność, samodzielność, wysoka kultura osobista.2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku objętym konkursem:

Prowadzenie postępowań w zakresie sprzedaży nieruchomości na terenie miasta Przemyśla, a w szczególności spraw dotyczących:
1) przygotowywania wykazów nieruchomości do sprzedaży,
2) organizowania i ogłaszania przetargów na sprzedaż nieruchomości,
3) sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości,
4) przygotowywania niezbędnej dokumentacji do zawarcia umów sprzedaży,
5) prowadzenia bazy informatycznej w w/w zakresie,
6) obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi,
7) ochrony własności (art. 222 k.c.),
8) regulacji wieczysto – księgowych,
9) przygotowywania projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla oraz projektów uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu.

3. Wymagane dokumenty dla stanowiska objętego konkursem, które powinna zawierać oferta:

- list motywacyjny,
- życiorys (CV), uwzględniający zwłaszcza potwierdzenie legitymowania się wymaganiami dodatkowymi. W CV potwierdzić należy mianowicie posiadanie umiejętności oraz cech wskazanych w niniejszym ogłoszeniu, w tym zwłaszcza posiadanie znajomości przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows,
- kwestionariusz osobowy, uwzględniający m.in. dane osobowe i miejsce zamieszkania,
- odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

W liście motywacyjnym i CV należy zawrzeć klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.


4. Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym i dopiskiem: „Oferta na stanowisko d/s sprzedaży nieruchomości”, w nieprzekraczalnym terminie do 12 czerwca 2007 r. na adres: Urząd Miejski w Przemyślu - Wydział Organizacyjno – Administracyjny, Rynek 1, I piętro, pokój nr 11.

Oferty przyjmowane będą w dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego, tj. we wtorki od godz. 800 do godz. 1600 , a w pozostałe dni pracy od godz. 730 do godz. 1530.

Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną za pośrednictwem urzędu pocztowego po upływie terminu wyznaczonego do ich złożenia nie będą rozpatrywane.


5. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz informacja o wyniku naboru po jego zakończeniu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.przemysl.pl/bip) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 (I piętro).


Przemyśl, dnia 23 maja 2007 r.

Wersja XML