Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich        Projekt pn. "E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania
w administracji samorządowej,  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 1. Cel projektu.

Celem głównym projektu jest podniesienie ilości i jakości świadczonych e-Usług, podwyższenie kompetencji pracowników 6 jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT i w procesie świadczenia tych usług.

Celami szczegółowymi projektu są:

 1. Termin realizacji: 02.04.2014 r. - 30.06.2015 r.
 2. Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej,
 3. Koszty ogółem projektu: 3 228 542,97 zł (wydatki kwalifikowane),
 4. Wartość dofinansowania: 2 744 261,52 zł (85% wydatków kwalifikowanych),
 5. Wkład własny: 484 281,45 zł (15% wydatków kwalifikowanych)
 6. Dodatkowe informacje:

Projekt realizowany jest przez Gminę Krosno (lidera projektu) w partnerstwie z Gminą Miejską Przemyśl, Gminą Boguchwała, Gminą Frysztak, Gminą Lubenia oraz Gminą Rymanów.
W ramach przedmiotowego projektu planuje się realizację następujących zadań:

 1. Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-Usług publicznych za pomocą platformy ePUAP.
 2. Szkolenia pracowników połączone z testami weryfikującymi ich końcową efektywność.
 3. Promocja wzrostu wykorzystania e-Usług publicznych.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 5 maja 2014 r.

Wersja XML