Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkolenia Obwodowych Komisji ds. Referendum na terenie miasta Przemyśla

Szkolenia członków Obwodowych Komisji ds. Referendum powołanych Zarządzeniem Nr 322/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie miasta Przemyśla dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. odbędą się w dniu

26 sierpnia 2015r.  w sali Nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu (I piętro), Rynek 1

- po szkoleniu odbędą się wybory Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego komisji.

Obwodowe Komisje od Nr 1 - do Nr 10 - godz. 8.00
Obwodowe Komisje od Nr 11 - do Nr 20 - godz. 10.00
Obwodowe Komisje od Nr 21 - do Nr 30 - godz. 12.00
Obwodowe Komisje od Nr 31 - do Nr 39 - godz. 14.00

 

Obecność na spotkaniu obowiązkowa. 

Na podstawie art. 154 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. Nr 112 z późn. zm) – cyt.: „Członkowi obwodowej (…) komisji wyborczej w związku z wykonywaniem zadań przysługuje do 5 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.”

W razie niemożności wzięcia udziału w pracach komisji, zwłaszcza w dniu wyborów, członek komisji powinien jak najwcześniej zawiadomić o tym Kancelarię Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli pod numerem tel.: 16 678-54-92.

Wersja XML