Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wstępne ogloszenie informacyjne-Usługi - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Przemyślu.

05/02/2016    S25    - - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie

Polska-Przemyśl: Usługi związane z odpadami

2016/S 025-040315

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Miejska – Prezydent Miasta Przemyśla
Rynek 1
Osoba do kontaktów: Jerzy Buczkowski
37-700 Przemyśl
POLSKA
Tel.: +48 166752038
E-mail:
Faks: +48 166752038

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.przemysl.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II.B: Przedmiot zamówienia (dostawy lub usługi)

II.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl.

II.2)Rodzaj zamówienia oraz miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Przemyśl.

II.3)Informacje na temat umowy ramowej

Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej: nie

II.4)Krótki opis rodzaju oraz ilości lub wartości dostaw lub usług:

Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90500000

II.6)Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia

1.6.2016

II.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8)Informacje dodatkowe:

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2)Informacje dodatkowe:

VI.3)Informacje na temat ogólnych ram prawnych

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

4.2.2016

 

Wersja XML