Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o podatkach i opłatach obowiązujących w 2017 roku

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na 2017r.:

Ponadto w 2017r. nadal ma zastosowanie:

Podjęto także uchwałę Nr 179/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 października 2016r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Przemyśla opłaty prolongacyjnej (publikacja: Dz. Urzędowy Województwa Podkarpackiego poz. 3595).

Od 1 stycznia 2016r., zgodnie z uchwałą Nr 20/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 lutego 2015r., na terenie Miasta Przemyśla przestała obowiązywać opłata od posiadania psów.

Formularze ww. deklaracji podatkowych wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej http://www.przemysl.pl/ zakładka Kontakt - Budynek nr 2 – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych – Karty Usług POL lub bezpośrednio w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych przy ul. Wodna 11 w Przemyślu (parter p. 106 – stanowisko obsługi stron).

Złożenie deklaracji na innym wzorze traktuje się, jako niezłożenie deklaracji i podlega karze karno-skarbowej.

Przypominam, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2016r. poz. 716 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (jedn. tekst: Dz. U. z 2016r., poz. 617 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016r., poz. 374):

  1. osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:

na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu    - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

Uwaga! W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

  1. osoby fizyczne, są obowiązane złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśniecie obowiązku podatkowego w zakresie odpowiednio: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.

Uwaga! W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty

  1. Podmioty, na których ciąży obowiązek podatkowy w podatku od środków transportu winne złożyć organowi podatkowemu deklaracje w terminie do dnia 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku oraz odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności. Podatek od środków transportowych płatny jest - bez wezwania - w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

 

Wersja XML