Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyborze ofertę na wykonanie 37 świadectw charakterystyki energetycznej.

                                                                                              Przemyśl dnia 02 lutego 2017 r.

GL.7125.1.2017

 

Informacja

 

W dniu 02 lutego 2017 r. dokonano otwarcia oferty złożonej w sprawie zamówienia obejmującego wykonanie 37 świadectw charakterystyki energetycznej części budynków wielolokalowych (lokali mieszkalnych i użytkowych) zbywanych na podstawie umowy sprzedaży lub wynajmowanych.

W wyznaczonym terminie do Wydziału Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu wpłynęła jedna oferta, złożona przez Biuro Rzeczoznawcy Majątkowego ESTIMER Anna Bruździńska, która nie podlegała odrzuceniu.

Wobec powyższego wybrano ofertę Biura Rzeczoznawcy Majątkowego ESTIMER Anna Bruździńska, które zaoferowało wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę 8 510,00 zł brutto (słownie złotych: osiem tysięcy pięćset dziesięć 00/100) i potwierdziło termin wykonania zlecenia określony w zaproszeniu do składania ofert.

Wersja XML