Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYREJESTROWANIE POJAZDU

Nazwa usługi:
WYREJESTROWANIE POJAZDU
Kogo dotyczy:

WŁAŚCICIELI POJAZDÓW

Uwagi:
Maksymalny czas rozpatrzenia sprawy, nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
Czas realizacji usługi:
Niezwłocznie. Formalności związane z wyrejestrowaniem pojazdu trwają ok. 20 min. od momentu złożenia wniosku wraz z załącznikami.
Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o wyrejestrowanie (wg wzoru, dostępny w urzędzie lub na stronie  internetowej).
 2. Załączniki do wniosku w przypadku:

 

 1. demontażu pojazdu;
 • zaświadczenie o demontażu pojazdu, wystawione przez przedsiębiorcę prowadzącego stację  demontażu lub punkt zbierania pojazdów,
 • dowód rejestracyjny,
 • tablice rejestracyjne.
 1. kradzieży pojazdu;
 • oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego)
 • dowód rejestracyjny
 1. wywozu pojazdu za granicę;
 • dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i oświadczenie o zbyciu pojazdu za granicę lub kopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą i/lub dokumenty pojazdu jeżeli nie zostały przekazane nowemu nabywcy:
 • dowód rejestracyjny,
 • tablice rejestracyjne.
 1. zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą;
 • dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą,
 • dowód rejestracyjny,
 • tablice rejestracyjne.
 1. trwałej i zupełnej utraty pojazdu;
 • dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę pojazdu,
 • dowód rejestracyjny,
 • tablice rejestracyjne,
 • dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz Gminy.
 1. Do wglądu:
 • dokument tożsamości,
 • aktualny wyciąg z KRS i REGON (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą).
Opłaty:
 1. Opłata skarbowa:
 • 10 zł od wydania decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu (wyjątkiem jest przypadek trwałej i zupełnej utraty pojazdu ),
 • 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
 1. Opłata na rzecz gminy (dot. tylko przypadku trwałej i zupełnej utraty pojazdu) – ustalana w każdym przypadku indywidualnie (o jej wysokości właściciel jest informowany w momencie złożenia wniosku o wyrejestrowanie pojazdu). Wysokość opłaty zależy od rodzaju pojazdu, który podlega wyrejestrowaniu.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, ul. Borelowskiego 1, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Przemyśla.
Podstawa prawna::
 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2022.988 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r.
  w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U.2017.2355 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.2019. 2130 ze zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r.
  w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów oraz ich wtórników (Dz.U.2019.1840 ze zm).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz.U.2016.457).
 6. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów
  i Kierowców (Dz.U. 2022.738)
 7. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.
  2022.621 ze zm).
 8. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2021.1923 ze zm.).
 9. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021.735 ze zm).
Wydział realizujący usługę:
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
Adres Wydziału:
37-700 Przemyśl | Wodna 11 pok. 116
Telefon:

Telefon: rejestracja pojazdów tel. +4816 678 21 83, +48 16 675 20 02
Telefon wydawanie dowodów rej. +4816 675 20 03

 

 

 

Godziny pracy::

Urząd czynny w godz. pn - pt 7.30  - 15.30
z wyjątkiem wtorków  7.30 – 16.00
Godziny przyjęć interesantów:  pn - pt 7.30  - 15.00
z wyjątkiem wtorków  7.30 – 15.30 co jest związane
z godzinami pracy kasy tut. Urzędu.

Pliki do pobrania:

DOCX2022_Wniosek_wyrejestrowanie_pojazdu.docx (17,66KB)
PDFoświadczenie_wzór.pdf (224,00KB)