Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

REJESTRACJA CZASOWA POJAZDU

Nazwa usługi:
REJESTRACJA CZASOWA POJAZDU
Kogo dotyczy:

Właścicieli pojazdów

Uwagi:
-
Czas realizacji usługi:

Niezwłocznie. Formalności związane z rejestracją pojazdu trwają ok. 20 min. od momentu złożenia wniosku wraz z załącznikami. Po zarejestrowaniu pojazdu wydawane jest pozwolenie czasowe ważne przez  30 dni. Po upływie terminu rejestracji czasowej należy zwrócić pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne z wyjątkiem przypadku wywozu pojazdu za zagranicę.

Uwagi:

Maksymalny czas rozpatrzenia sprawy, nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wymagane dokumenty:

1.Wniosek o rejestrację (wg wzoru, dostępny w urzędzie lub na stronie  internetowej.

2.Załączniki w oryginale:

a) w przypadku wywozu pojazdu z kraju:

 • dowód własności pojazdu (np. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, prawomocne orzeczenie sądu  rozstrzygające o prawie własności) lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu;
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • tablice rejestracyjne,
 • zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego,
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
 • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta),

W przypadku gdy właściciel pojazdu zamierza skorzystać z wyrejestrowania pojazdu z urzędu, składając wniosek o czasową rejestrację pojazdu, składa oświadczenie, że pojazd zostanie wywieziony za granicę. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

b) w przypadku rejestracji czasowej pojazdu w celu jego przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • dowód własności pojazdu (np. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, prawomocne orzeczenie sądu  rozstrzygające o prawie własności) lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu,
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
 • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta),

c) w przypadku rejestracji czasowej w celu przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy:

 • dowód własności pojazdu (np. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, prawomocne orzeczenie sądu  rozstrzygające o prawie własności) lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu  dot. przypadku, gdy właścicielem pojazdu jest inna  osoba niż wpisana do dowodu rejestracyjnego,
 • dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
 • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta).

3.Do wglądu:

1) dokument tożsamości,

2) aktualny wyciąg z KRS (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),

3) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą)

4) potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC

 

Opłaty:
 • 62,00 zł w tym 1,00 zł opłata ewidencyjna za rejestrację samochodu osobowego, ciężarowego, autobusu,
 • 40 ,75 zł w tym 1,00 zł opłata ewidencyjna za rejestrację przyczepy, motocykla
 • 37,75 zł w tym 1,00 zł opłata ewidencyjna za rejestrację ciągnika rolniczego, motoroweru.

w przypadku wywozu za granicę:

 • 112,00 zł w tym 1,00 zł opłata ewidencyjna w przypadku samochodu osobowego, ciężarowego, autobusu,
 • 65,75 zł w tym  1,00 zł opłata ewidencyjna w przypadku przyczepy,
 •  55,75 zł w tym 1,00 zł opłata ewidencyjna w przypadku motocykla, ciągnika rolniczego,  i motoroweru.

W przypadku legalizacji jednej sztuki tablicy rejestracyjnej pobiera się opłatę w wysokości 50% przedmiotowej kwoty tj. 6,25 zł.).

Opłata skarbowa:

-   17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, ul. Borelowskiego 1, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Przemyśla.
Podstawa prawna::
 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2022.988 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r.
  w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U.2017.2355 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.2019. 2130 ze zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r.
  w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów oraz ich wtórników (Dz.U.2019.1840 ze zm).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz.U.2016.457).
 6. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów
  i Kierowców (Dz.U. 2022.738)
 7. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.
  2022.621 ze zm).
 8. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2021.1923 ze zm.).
 9. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021.735 ze zm).
Wydział realizujący usługę:
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
Adres Wydziału:
37-700 Przemyśl | Wodna 11 |
Telefon:

rejestracja pojazdów tel. 16/ 678 21 83, 16 675 20 02
wydawanie dowodów rej. 16/ 675 20 03

e-mail: ktd@um.przemysl.pl

Godziny pracy::

Poniedziałek - Piątek: 7.30-15.30
Wtorek - 7.30-15.30

Pliki do pobrania:

DOCXWniosek - REJESTRACJA CZASOWA POJAZDU.docx

PDFoświadczenie_wzór.pdf
 

Wersja XML