Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYDANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO - UTRATA LUB ZNISZCZENIE

Nazwa usługi:
WYDANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO - UTRATA LUB ZNISZCZENIE
Kogo dotyczy:

Właścicieli pojazdów

Uwagi:
-
Czas realizacji usługi:
Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o  wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
 2. Załączniki w oryginale:
 • Dowód rejestracyjny - w przypadku jego zniszczenia.
 • Wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu, jeżeli organ rejestrujący nie posiada informacji o terminie następnych badań technicznych,
 • Oświadczenie właściciela złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań dot. utraty dowodu rejestracyjnego,
 • Dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
 • Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika jeżeli wnioskodawca nie występuje osobiście.
 1. Do wglądu:
 • Dokument tożsamości.
 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC.
 • Organ rejestrujący:
 • na wniosek właściciela pojazdu wydaje pozwolenie czasowe, dopuszczające   pojazd do ruchu -  ważne 30 dni.
Opłaty:

Opłata komunikacyjna w wysokości:

 • 54,00 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna)  wtórnik dowodu rejestracyjnego
 • 72,50 zł + 1,00 zł (opłata ewidencyjna)  w przypadku wydania pozwolenia  czasowego

 Opłata skarbowa  

 • 17,00 zł  za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, ul. Borelowskiego 1, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Przemyśla
Podstawa prawna::
 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2022.988 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r.
  w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U.2017.2355 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.2019. 2130 ze zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r.
  w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów oraz ich wtórników (Dz.U.2019.1840 ze zm).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz.U.2016.457).
 6. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów
  i Kierowców (Dz.U. 2022.738)
 7. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.
  2022.621 ze zm).
 8. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2021.1923 ze zm.).
 9. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021.735 ze zm).
Wydział realizujący usługę:
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
Adres Wydziału:
37-700 Przemyśl | Wodna 11 | pok. 116
Telefon:

tel. +4816 6752002 
tel. +4816 6782183
e-mail: 

 

Godziny pracy::

Urząd czynny w godz. pn - pt 7.30  - 15.30
z wyjątkiem wtorków  7.30 – 16.00
Godziny przyjęć interesantów:  pn - pt 7.30  - 15.00
z wyjątkiem wtorków  7.30 – 15.30 co jest związane
z godzinami pracy kasy tut. Urzędu.

E-Usługa:
-

pliki d pobrania:
DOCX2022_wzor_wniosku_o_wydanie_wtornika_dr_pc_tr.docx (16,65KB)