Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 243/2018 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków, interwencji oraz petycji kierowanych do ...

PDF   Zarządzenie Nr 243/2018 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków, interwencji oraz petycji kierowanych do Urzędu Miejskiego w Przemyśl (335,26KB)
 


Zarządzenie Nr 243/2018

Prezydenta Miasta Przemyśla

z dnia 16 lipca 2018 r.   

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków, interwencji oraz petycji kierowanych do Urzędu Miejskiego  w Przemyślu.

 

Na podstawie art. 33 § 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)  i § 72 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 274/10 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 14 października 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu z późn. zm.

 

zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 72/2017 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasady organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków, interwencji oraz petycji kierowanych do Urzędu Miejskiego w Przemyślu wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

 „1) interwencji - należy przez to rozumieć zgłoszenie przekazane ustnie lub w formie elektronicznej, które nie jest skargą, ani też wnioskiem w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, jak również petycją w rozumieniu przepisów ustawy
o petycjach,”,

 

2) §  16 otrzymuje brzmienie:

„§  16 Bieżący nadzór nad organizacją przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg
oraz wniosków kierowanych do urzędu sprawuje sekretarz.”,

 

3) po §  18 dodaje się §  18 a w  brzmieniu:

” § 18a.

1.  Stanowisko ds. skarg, wniosków i interwencji  w Kancelarii  Prezydenta Miasta sprawuje nadzór oraz koordynuje realizację interwencji kierowanych do urzędu oraz jednostek organizacyjnych miasta, w tym zgłaszanych drogą elektroniczną za pomocą „Mapy potrzeb” będącej modułem aplikacji mobilnej „Miasto Przemyśl”.

2. Interwencje zgłaszane za pomocą „Mapy potrzeb” przekazywane są  niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych, do właściwej jednostki organizacyjnej urzędu lub miasta.

3. Stanowisko ds. skarg, wniosków i interwencji w Kancelarii Prezydenta Miasta dokonuje zmiany statusu zgłoszonej interwencji w zależności od stopnia jej realizacji. W przypadku wyrażenia zgody przez zgłaszającego na kontakt telefoniczny, może również informować o etapie realizacji interwencji drogą telefoniczną.

4. Interwencja zgłaszana drogą elektroniczną za pomocą „Mapy potrzeb” może zostać negatywnie rozpatrzona jeżeli rozwiązanie zgłoszonego problemu leży poza kompetencjami jednostek organizacyjnych urzędu oraz miasta.”.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 wz. Prezydenta Miasta

dr Grzegorz Hayder  

Zastępca Prezydenta