Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 542/2018 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

PDF   Zarządzenie Nr 542/2018 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok


Zarządzenie Nr 542/2018

Prezydenta Miasta Przemyśla

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

 

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz umowy Nr-SIII.3/A/2018 zawartej z Wojewodą Podkarpackim

 

zarządza się, co następuje:

 

§1.

 

W zarządzeniu Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Przemyśla z 21 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok w § 1 dział 855 zastępuje się działem 853, rozdział  85504 zastępuje się rozdziałem 85322.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PREZYDENT

MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun


 

UZASADNIENIE

Przeniesienia wydatków dotyczą następujących jednostek organizacyjnych:

dział

rozdział

paragraf

zmiany

rodzaj zadań

w tym:

FB

OZK

 

 

 

 

 

 

 

 

758

75818

4810

-7 000,00

zadania własne

 

-7 000,00

 

754

75421

4210

7 000,00

zadania własne

 

 

7 000,00

 

 

razem:

0,00

 

 

-7 000,00

7 000,00

 

 

 

PREZYDENT

MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun

Wersja XML