Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 77/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 1 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków, interwencji oraz petycji kierowanych do Urzędu

PDF   Zarządzenie Nr 77/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 1 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków, interwencji oraz petycji kierowanych do Urzędu Miejskiego w Przemyślu (207,11KB)


Zarządzenie Nr 77/2019

Prezydenta Miasta Przemyśla

z dnia 1 marca 2019 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków, interwencji oraz petycji kierowanych do Urzędu Miejskiego  w Przemyślu.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)  i § 72 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 274/10 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 14 października 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu z późn. zm.

 

zarządza się co następuje:

 

§ 1

W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 72/2017 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasady organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków, interwencji oraz petycji kierowanych do Urzędu Miejskiego w Przemyślu z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w różnych przypadkach określenie: „stanowisko ds. skarg, wniosków i interwencji w Kancelarii Prezydenta Miasta” zastępuje się użytym w różnych przypadkach określeniem: „Kancelarii Prezydenta Miasta.”,

 

2) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 „2. Prezydent, zastępcy prezydenta, sekretarz i skarbnik przyjmują mieszkańców we wtorki w godzinach od 9.00 do 18.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w Kancelarii Prezydenta Miasta.”,

 

3) w § 13 ust. 1 po wyrazach „1. Rozpatrywanie skarg” skreśla się wyrazy „i wniosków”.  

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT

MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun