Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 138/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Przemyślu

PDF   Zarządzenie Nr 138/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Przemyślu (173,13KB)


Zarządzenie Nr 138/2019

Prezydenta Miasta Przemyśla

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z poźn. zm.), art. 104 i art. 1042 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 917 z późn. zm.)  -

zarządza  się  co  następuje:

 

§ 1

W załączniku Nr 14 do zarządzenia Nr 336/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia11 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Przemyślu z późn. zm. -  w § 3 ust. 3 dotychczasową kwotę „300 zł” zastępuje się kwotą „350 zł”.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Przemyśla.

 

§ 3

Zmiana do Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Przemyślu została uzgodniona z Niezależnym Związkiem Zawodowym Pracowników Samorządowych Urzędu Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

PREZYDENT

    MIASTA PRZEMYŚLA

        Wojciech Bakun