Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 171/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 13 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Przemyślu

PDF   Zarządzenie Nr 171/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 13 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Przemyślu (164,35KB)


Zarządzenie Nr 171/2019

Prezydenta Miasta Przemyśla

z dnia 13 maja 2019 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z poźn. zm.), art. 104 i art. 1042 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 917  z późn. zm.)  -

zarządza  się  co  następuje:

 

§ 1

W załączniku Nr 6 do zarządzenia Nr 336/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Przemyślu z późn. zm. -  w § 1 ust. 1 pkt 2 dotychczasowe określenie godzin „od 730 do 1800” zastępuje się określeniem „od 730 do 1700”.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Przemyśla.

 

§ 3

Zmiana do Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Przemyślu została uzgodniona z Niezależnym Związkiem Zawodowym Pracowników Samorządowych Urzędu Miasta.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.

PREZYDENT

    MIASTA PRZEMYŚLA

         Wojciech Bakun