Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 254/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zasad tworzenia i aktualizacji kart usług w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

PDF   Zarządzenie nr 254/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zasad tworzenia i aktualizacji kart usług w Urzędzie Miejskim w Przemyślu
PDFZałącznik do zarządzenia - Karta usługi


Zarządzenie nr 254/2019

Prezydenta Miasta Przemyśla

z dnia 10 lipca 2019 r.

 

w sprawie zasad tworzenia i aktualizacji kart usług w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządza się co następuje:

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Zarządzenie określa zasady tworzenia oraz aktualizacji kart usług w Urzędzie Miejskim w Przemyślu.
 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
 1. BIP - należy przez to rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
  w Przemyślu;
 2. jednostkach organizacyjnych urzędu - należy przez to rozumieć wyodrębnione
  w strukturze urzędu wydziały i równorzędne jednostki organizacyjne na prawach wydziału zwane biurami, Urząd Stanu Cywilnego oraz samodzielne jednoosobowe stanowiska pracy;
 3. kierowniku jednostki organizacyjnej urzędu - należy przez to rozumieć kierującego jednostką organizacyjną urzędu oraz zajmującego samodzielne jednoosobowe stanowisko pracy;
 4. urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Przemyślu;
 5. właściwa jednostka - jednostka organizacyjna urzędu, której zakresu działania dotyczy karta usługi.

 

Rozdział 2.

Zasady tworzenia oraz aktualizacji kart usług

§ 2

 1. Karty usług zawierają opis usług najczęściej świadczonych przez urząd.
 2. Karty usług tworzone są według jednolitego wzoru i powinny zawierać następujące informacje:
 1. nazwę karty (usługi);
 2. określenie adresata (kogo dotyczy);
 3. termin załatwienia sprawy przez urząd (czas realizacji);
 4. wymagane dokumenty (należy wymienić wymagane dokumenty oraz ewentualny wzór wniosku do pobrania – wniosek należy dołączyć do karty usługi);
 5. opłaty (należy podać wysokość ewentualnych opłat oraz miejsce ich dokonania, np. w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11 lub numer rachunku, np. bezgotówkowo na rachunek bankowy urzędu – numer rachunku na stronie internetowej);
 6. tryb odwoławczy (należy wskazać, czy przysługuje odwołanie oraz do jakiego organu i w jakim terminie);
 7. podstawę prawną (należy wskazać podstawy prawne regulujące sprawę);
 8. dane urzędu (nazwę, dane adresowe oraz numer telefonu/fax jednostki organizacyjnej urzędu odpowiedzialnej za prowadzenie i załatwienie sprawy);
 9. ewentualne dodatkowe uwagi;
 10. adres strony BIP (jeżeli istnieje w BIP strona uzupełniająca informacje do usługi);
 11. miejsce składania dokumentów, np. Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, Rynek 1, parter, pok. nr 1.;
 12. określenie dni i godzin urzędowania, np. Poniedziałek, Środa - Piątek 7.30 - 15.30; Wtorek 7.30 – 17.00.

 

§ 3

 1. Karty usług tworzone są według jednolitego wzoru, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
 2. Właściwa jednostka opracowuje (w formie elektronicznej) kartę usługi wraz z ewentualnym wzorem wniosku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Projekt karty usługi (i ewentualnego wzoru wniosku) podlega akceptacji właściwego kierownika jednostki organizacyjnej urzędu.
 4. Zaakceptowana karta usługi przekazywana jest do Wydziału Organizacyjnego w celu weryfikacji.
 5. Po weryfikacji karta usługi podlega zatwierdzeniu przez Sekretarza Miasta Przemyśla poprzez akceptację ostateczną.
 6. Zatwierdzona karta usługi przekazywana jest do właściwej jednostki, która umieszcza zatwierdzoną kartę usługi na stronie internetowej urzędu.

§ 4

 1. Aktualizacji kart usług dokonuje się w sposób przewidziany w § 3.
 2. Monitorowanie zgodności kart usług z przepisami prawa, aktualizacja danych oraz propozycje uzupełnienia katalogu kart usług świadczonych w urzędzie należą do właściwej jednostki.

 

Rozdział 3.

Postanowienia końcowe

 

§ 5

Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych urzędu do aktualizacji kart usług.

 

§ 6

Traci moc zarządzenie nr 540/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Kart Usług świadczonych przez Urząd Miejski w Przemyślu oraz określenia procedury wprowadzenia i aktualizacji Kart Usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT

MIASTA PRZEMYŚLA

    Wojciech Bakun

DOCKarta usługi - wersja edytowalna
 

Wersja XML