Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PARK ROWEROWY BIKE TOWN TRAILS W PRZEMYŚLU

PARK ROWEROWY BIKE TOWN TRAILS W PRZEMYŚLU

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

PDFSIWZ - PARK ROWEROWY BIKE TOWN TRAILS W PRZEMYŚLU II.pdf

Załączniki do SIWZ:
001Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.7z.001
002Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.7z.002
DOCXZałącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.docx
DOCXZałącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx
DOCXZałącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx
DOCXZałącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx
DOCXZałącznik Nr 6 do SIWZ - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów.docx
PDFZałącznik Nr 7 do SIWZ - Projekt umowy.pdf
DOCXZałącznik Nr 8 do SIWZ - Wykaz robot.docx
DOCXZałącznik Nr 9 do SIWZ - Wykaz osób.docx
 


PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf

PDFZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - STRONA INTERNETOWA.pdf

PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf
 


UWAGA:

W celu rozpakowania Załącznika Nr 1 tj. pliku z rozszerzeniem .7z  należy zainstalować na komputerze jeden z ogólnodostępnych programów do kompresji danych, np. 7-zip. Następnie należy zapisać na komputerze pliki udostępnione na stronie Zamawiającego:
Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.7z.001
Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.7z.002
Po zapisaniu powyższych plików archiwum rozpakowuje się przez otworzenie pliku: Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.7z.001 (tj. z rozszerzeniem .001).
Zamawiający wyjaśnia, że Opis przedmiotu zamówienia, musiał zostać skompresowany i w takiej formie udostępniony na stronie internetowej z uwagi na jego obszerność.

Wersja XML