Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podsumowanie konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Prace nad programem współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 przebiegały w kilku etapach.

Od 18 sierpnia do 11 września 2020 r. organizacje pozarządowe zostały zaproszone do składania wszelkich propozycji i uwag do projektu programu. Zgłoszone propozycje zostały przekazane do wiadomości właściwych wydziałów Urzędu Miejskiego w celu zajęcia stanowiska oraz ewentualnego uwzględnienia w planach wydatków budżetowych – w załączeniu formularz zgłoszonych propozycji.

Następnie Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, na podstawie informacji przekazanych przez właściwe wydziały Urzędu Miejskiego, przygotował projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl w organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, który został poddany konsultacjom z Przemyską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Rada Pożytku przedłożony projekt programu współpracy zaopiniowała pozytywnie.

Wszystkie propozycje zostały przedłożone Prezydentowi Miasta Przemyśla do rozpatrzenia. 

 

PDFPropozycje zgloszone do programu wspolpracy na rok 2021.pdf
 

Wersja XML